INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

na potrzeby przebiegu kursów lub rekolekcji organizowanych przez Akademię Liturgiczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) stowarzyszenie
Akademia Liturgiczna informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia
Liturgiczna, ul.Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, reprezentowane przez zarząd stowarzyszenia
Akademia Liturgiczna zgodnie z regulaminem stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie Akademia Liturgiczna wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych,
ul.Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: info@akademialiturgiczna.pl
lub pod nr telefonu +48 880 913 812.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) dokumentacji przebiegu kursów lub rekolekcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) organizacji kursów lub rekolekcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem organizacji kursów lub
rekolekcji oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z realizacją kursów lub rekolekcji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestnictwa w kursach lub rekolekcjach Akademii Liturgicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kursów lub rekolekcji
Akademii Liturgicznej, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora
(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.